„REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM MEDYCZNYM BIENIEK

W tym miejscu mogą się Państwo zapoznać z regulaminem konkursu organizowanego przez Centrum Medyczne Bieniek.

 

 REGULAMIN KONKURSU

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest B.R.J.A Centrum Medyczne Sp. Z o.o sp.k, ul. Czechowicka 11, 52-016 Wrocław.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony 1 grudnia, 2020 z ogłoszeniem wyników 6 grudnia, 2020. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym dniu bez podania powodu).
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego profilu strony Centrum Medyczne Bieniek na Facebook.com oraz na Instagramie pod loginem @cm_bieniek
 2. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie warunków podanych w §3 p.1
 3. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. 1. Zadane przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com oraz Instagram.com, spełniając poniższe warunki: 
 2. 1. Uczestnik zobowiązuje się do zaobserwowania strony Centrum Medyczne Bieniek na Facebook’u i Instagramie pod loginem @cm_bieniek
 3. 2. Uczestnik zobowiązuje się do otagowania 3 osób pod zdjęciem z ogłoszeniem konkursu, na jednym z podanych mediów społecznościowych.
 4. 2. Nagrodę w danym miesiącu otrzyma ta osoba, która zostanie wylosowana sposród puli osób, które spełniły warunki Konkursu. Pula osób jest sumą kandydatów z obu profili. Przedmiotem konkursu jest spełnienie jego warunków. 
 5. 3. Nagrodą w Konkursie jest darmowa konsultacja z zakresu chirurgii plastycznej, bądź medycyny estetycznej, w dogodnym dla zwycięzcy terminie.
 6. 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 7. 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 2 (dwóch) dni od zakończenia Konkursu, poprzez wiadomość prywatną na koncie na portalu Facebook.com lub Instagram.com.
 8. 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć Organizatorowi w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgoda na wykorzystanie loginu bądź danych osobowych (tzn. Imię i nazwisko) zawartych na portalach Facebook.com bądz Instagram.com.
 2. 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.”